+ 49 30 509 307 500 [email protected]

AGB

Algemene voorwaarden van PRofiFLITZER GmbH, Berlijn

Algemene voorwaarden van PRofiFLITZER GmbH
in het kader van werknemersleasing en arbeidsbemiddeling (AGB ANÜ)

Algemene voorwaarden

Preambule
PRofiFLITZER GmbH (contractant) voert namens klanten (opdrachtgevers) diensten uit met het oog op verkoopbevordering. Daartoe worden onafhankelijke (individuele) contractanten, met name technische adviseurs, merchandisers/rack jobbers alsmede trainers en ander personeel, gewoonlijk door de contractant gevraagd en in dienst genomen na een dienovereenkomstige geschiktheidscontrole. In de interne relatie met PRofiFLITZER GmbH kunnen zij dit zo nodig aantonen door middel van een handelsvergunning.
§ 1 Toepasselijkheid
 1. De Algemene Voorwaarden van PRofiFLITZER GmbH gelden voor personen die ten tijde van het sluiten van het contract handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (ondernemingen), alsmede voor publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de desbetreffende overeenkomst.
 2. Leveringen, diensten en aanbiedingen geschieden uitsluitend op basis en onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden. PRofiFLITZER GmbH erkent geen voorwaarden van de contractpartner die afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan. De algemene handelsvoorwaarden gelden ook wanneer PRofiFLITZER GmbH zonder voorbehoud leveringen en/of diensten voor de contractpartner uitvoert in de wetenschap van afwijkende voorwaarden van de contractpartner.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de contractant.
§ 2 Aanbiedingen
 1. De aanbiedingen van PRofiFLITZER GmbH zijn vrijblijvend en niet-bindend. Alle contracten, ook indien de verklaringen door de vertegenwoordigers van PRofiFLITZER GmbH worden ontvangen, komen tot stand na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging, uiterlijk bij de uitvoering van de diensten. De schriftelijke orderbevestiging is bepalend voor de omvang van de diensten. Dochterovereenkomsten en wijzigingen vereisen de schriftelijke bevestiging van PRofiFLITZER GmbH.
 2. De selectie van het personeel valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van PRofiFLITZER GmbH. PRofiFLITZER GmbH heeft doorgaans een doorlooptijd van 6-8 weken nodig voor de voorbereiding van een project/campagne. De doorslaggevende factor is echter de in de respectieve offerte vermelde leveringstermijn. Aanvaarding van een bestelling zonder inachtneming van deze termijn kan leiden tot extra kosten die aan de klant in rekening kunnen worden gebracht.
 3. Indien in het kader van personeelsvoorstellen, personeelsvoorziening en personeelsplaatsing contactgegevens aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, dienen deze uitsluitend om de Opdrachtgever vooraf te informeren. Openbaarmaking van de verstrekte contactgegevens aan niet-betrokken derden is niet toegestaan.
 4. In geval van problemen met het personeel moeten aan PRofiFLITZER GmbH begrijpelijke objectieve redenen worden gegeven, die uitsluitend betrekking hebben op de door PRofiFLITZER GmbH toe te kennen vakbekwaamheid en kunnen leiden tot de eventuele vervanging van het personeel. Indien de klant speciale of ongebruikelijke personeelsbehoeften heeft, moet dit ten minste 6 weken voor de uitvoering van de dienst schriftelijk aan PRofiFLITZER GmbH worden meegedeeld. PRofiFLITZER GmbH heeft het recht hiervoor extra prijzen in rekening te brengen.
 5. In geval van onaanvaardbare werkomstandigheden, inclusief seksuele intimidatie van het ter beschikking gestelde personeel, is PRofiFLITZER GmbH niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. PRofiFLITZER GmbH zal zich echter inspannen om de situatie te verlichten of ander personeel in te zetten, hetgeen tijdverlies kan betekenen, zonder dat PRofiFLITZER GmbH aansprakelijk is voor dit tijdverlies.
 6. Indien het ten behoeve van de verkoopbevordering ingezette personeel in het belang van de opdrachtgever nevenwerkzaamheden moet verrichten, zoals fotodocumentatie e.d., moet dit voorafgaand aan de opdracht aanvullend worden overeengekomen. Na voltooiing van de eigenlijke bestelling moeten wensen of taken van de klant opnieuw contractueel worden overeengekomen met PRofiFLITZER GmbH en zijn verbonden met verdere bijkomende kosten. Los daarvan moet de factuur voor de hoofdopdracht tijdig aan PRofiFLITZER GmbH worden betaald.
§ 3 Prijzen
 1. Als prijzen gelden de bij het sluiten van het contract overeengekomen nettoprijzen. De wettelijke belasting op de toegevoegde waarde wordt afzonderlijk in rekening gebracht. De prijzen worden vastgesteld in euro.
 2. PRofiFLITZER GmbH heeft het recht redelijke voorschotten te eisen, waarvan het bedrag gebaseerd is op de verhouding tussen de geleverde diensten en de totale omvang van de uit hoofde van het contract verschuldigde prestatie.
 3. PRofiFLITZER GmbH behoudt zich het recht voor de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen indien zich na het sluiten van de contractuele relatie kostenverminderingen of kostenstijgingen voordoen, met name als gevolg van collectieve loonovereenkomsten of wijzigingen in de materiaalprijzen. De Klant behoudt zich het recht voor te bewijzen dat de kosten lager zijn.
§ 4 Geheimhouding

De ontwikkeling van conceptuele en ontwerpvoorstellen door PRofiFLITZER GmbH en de mededeling van informatie ten behoeve van de latere verwezenlijking van dergelijke voorstellen zijn vertrouwelijk. Zij vormen bedrijfsgeheimen en moeten als zodanig vertrouwelijk worden behandeld. Het auteursrecht en de eigendomsrechten op de door PRofiFLITZER GmbH in het kader van de presentatie ingediende werken en concepten blijven bij PRofiFLITZER GmbH, ook als er een presentatievergoeding wordt gevraagd.

§ 5 Werving en plaatsing van personeel
 1. Het is de opdrachtgever en de door hem ingeschakelde derden verboden personeel van de opdrachtnemer in dienst te nemen of te werk te stellen dat thans bij de opdrachtgever in dienst is of de laatste drie maanden tijdens de duur van deze overeenkomst bij de opdrachtgever in dienst is geweest.
 2. Solliciteren van het door PRofiFLITZER GmbH ter beschikking gestelde personeel in opdracht, als freelancer of als zelfstandige is alleen toegestaan tegen betaling van een vergoeding van vergoeding van € 1.900 per gelokte persoon.g. Dit geldt tot 12 maanden na beëindiging van de samenwerking.
 3. Het is mogelijk om personeel dat bij PRofiFLITZER GmbH permanent voor de klant werkt, weg te lokken tegen een plaatsingsvergoeding van 25% van het werkelijke voltijdse bruto jaarinkomen (vast en variabel) dat de werknemer in een nieuwe arbeidsverhouding met de klant of een opdrachtgevende derde ontvangt. De klant verbindt zich ertoe om PRofiFLITZER GmbH de arbeidsovereenkomst of het reglement met het voltijdse bruto jaarsalaris en alle andere contractuele voordelen voor de berekening van de plaatsingsvergoeding ter beschikking te stellen. Indien een door PRofiFLITZER voor de opdrachtgever tewerkgestelde medewerker door de opdrachtgever of in opdracht van derden wordt aangenomen voor een andere functie dan die waarvoor hij/zij oorspronkelijk werd aangenomen, is eveneens een plaatsingsvergoeding van 25% van het werkelijke voltijdse bruto jaarinkomen (vast en variabel) volledig verschuldigd.
 4. Voor alle opdrachten in het kader van personeelsleasing gelden de afzonderlijke Algemene Voorwaarden voor Personeelsleasing (AGB-ANÜ), die u hier kunt vinden.
§ 6 Betaling
 1. De betaling van de factuur, inclusief nevenkosten en kosten van derden, geschiedt zonder aftrek en is verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum. Als een factuur niet op tijd wordt betaald, behoudt PRofiFLITZER GmbH zich het recht voor om de service te beperken of volledig stop te zetten.
 2. Indien de contractpartner met de betaling in gebreke blijft, is PRofiFLITZER GmbH gerechtigd een vertragingsrente van 8% boven de rentevoet voor langlopende financieringstransacties van de Europese Centrale Bank (LRG-rente) in rekening te brengen. PRofiFLITZER GmbH is gerechtigd hogere vertragingsschade te eisen indien deze wordt aangetoond. De contractant behoudt zich het recht voor te bewijzen dat door de betalingsachterstand geen of minder schade is ontstaan. Voor PRofiFLITZER GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de contractpartner hierdoor lijdt.
 3. Een factuur wordt geacht te zijn aanvaard tenzij PRofiFLITZER GmbH binnen 7 dagen een schriftelijk bezwaar ontvangt. De datum van ontvangst is bepalend voor de inachtneming van de termijn.
 4. Wissels en cheques worden alleen aanvaard op rekening van prestaties. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de contractpartner en worden verschuldigd bij de aanvaarding van de cheque of wissel. De indiening van wissels vereist in ieder geval een voorafgaande schriftelijke overeenkomst over de omvang en de aard van de afwikkeling. Indien een promesse of een cheque van de contractant niet wordt gehonoreerd, worden alle openstaande facturen en alle verdere aanvaardingen onmiddellijk opeisbaar.
 5. Betalingen met bevrijdende werking kunnen alleen rechtstreeks aan PRofiFLITZER GmbH worden gedaan. Indien er meerdere vorderingen openstaan, worden de betalingen verrekend met de oudste vorderingen in elk geval samen met nevenvorderingen, behoudens andere bepalingen van PRofiFLITZER GmbH.
 6. In geval van gegronde twijfel aan de solvabiliteit van de contractpartner, met name bij betalingsachterstand, kan PRofiFLITZER GmbH onder voorbehoud van verdere vorderingen de toegekende betalingsvoorwaarden herroepen en haar vorderingen, inclusief eventuele wisselvorderingen, onmiddellijk opeisen. Bovendien kan PRofiFLITZER GmbH, in overeenstemming met Bij aanvaarding van de opdracht voor verdere diensten kunnen wij vooruitbetaling of contante betaling bij levering van de diensten of zekerheid eisen, of, indien deze eis wordt geweigerd, kunnen wij ons zonder uitstel uit de overeenkomst terugtrekken en aanspraak maken op schadevergoeding. Dit geldt ook indien reeds gedeeltelijke diensten zijn verricht.
 7. De contractpartner heeft slechts recht op verrekening met zijn eigen vorderingen voor zover zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door PRofiFLITZER GmbH zijn erkend. Hij mag het retentierecht slechts uitoefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust en eveneens rechtsgeldig, onbetwist of erkend is.
 8. Indien de noodzakelijke technische uitrusting niet conform het contract en niet tijdig voor de inzet van het personeel bij PRofiFLITZER GmbH aankomt, is PRofiFLITZER niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij de uitvoering van de opdracht. Eventuele extra kosten voor een noodzakelijke expreslevering zijn voor rekening van de klant.
 9. Geleverd materiaal kan door de klant worden teruggevorderd na voltooiing van de opdracht en betaling van de factuur met een opzegtermijn van 2 maanden. Indien geen terugvordering plaatsvindt, wordt deze zonder vergoeding eigendom van PRofiFLITZER GmbH.
 10. In geval van opzegging van het contract en annulering van individuele opdrachten door de Klant zijn de hieronder vermelde termijnen en annuleringskosten bindend:
  – tot 5 werkdagen na schriftelijke orderbevestiging = 20% van het orderbedrag van het gedeelte van de dienst waarop de herroeping betrekking heeft
  – tussen 6 en 12 werkdagen na schriftelijke orderbevestiging = 40% van het orderbedrag van het gedeelte van de dienst waarop de herroeping betrekking heeft
  – tussen 13 en 19 werkdagen na schriftelijke orderbevestiging = 60% van het orderbedrag van het gedeelte van de dienst waarop de herroeping betrekking heeft
  – vanaf 20 werkdagen na schriftelijke orderbevestiging = 80% van het orderbedrag van het gedeelte van de dienst waarop de herroeping betrekking heeft.
 11. De terugtrekking uit het contract of de annulering van individuele opdrachten moet door de Cliënt in tekstvorm (bv. per e-mail) gebeuren.
 12. Bij niet-naleving van de in de offerte vermelde planningstermijn (periode tussen de schriftelijke orderbevestiging en de eerste dag van gebruik) wordt naast de annuleringskosten 15% van het totale orderbedrag in rekening gebracht.
 13. Bij een volumeverlies van meer dan 40% ten opzichte van het totale volume van de desbetreffende bevestigde bestelling binnen de in de desbetreffende offerte vermelde termijn of actieperiode heeft PRofiFLITZER GmbH het recht om naast de annuleringskosten een forfaitaire onkostenvergoeding ter hoogte van 10% van het in de desbetreffende offerte vermelde totale orderbedrag te verlangen.
 14. In geval van annuleringen die aan derden (handelspartners, domicilie-rechten) zijn toe te schrijven, zijn de bepalingen van de punten 10-13 van toepassing.
§ 7 Tijdstip van uitvoering
 1. Termijnen en leveringstermijnen worden door PRofiFLITZER GmbH in overeenstemming met de wensen van de contractpartner gepland en in acht genomen. Levertijden zijn alleen bindend als ze uitdrukkelijk schriftelijk door PRofiFLITZER GmbH worden bevestigd. Ook voor vaste transacties is een speciale schriftelijke overeenkomst nodig.
 2. De leveringstermijn wordt naar behoren verlengd bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, met name stakingen en uitsluitingen, alsmede bij het optreden van onvoorziene belemmeringen waarop PRofiFLITZER GmbH geen invloed heeft (overmacht), voor zover deze belemmeringen aantoonbaar een significante invloed hebben op de voltooiing of levering van het leveringsvoorwerp en/of de dienst. Dit geldt ook indien dergelijke omstandigheden zich voordoen bij onderleveringen, bijvoorbeeld zet- en drukwerk. PRofiFLITZER GmbH is niet verantwoordelijk voor de omstandigheden, ook niet als deze zich voordoen tijdens een reeds bestaande vertraging. PRofiFLITZER GmbH zal de contractpartner in belangrijke gevallen zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het begin en het einde van dergelijke belemmeringen.
 3. De contractpartner kan alleen aanspraak maken op schadevergoeding wegens niet-nakoming ter hoogte van de voorzienbare schade, indien de vertraging te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. Anders is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot maximaal 10% van de waarde van dat deel van de totale prestatie dat als gevolg van de vertraging niet tijdig of niet overeenkomstig het contract kan worden gebruikt.
 4. De inachtneming van de leveringstermijn vereist de nakoming van de contractuele verplichtingen van de contractpartner.
§ 8 Garantie, aansprakelijkheid
 1. De contractpartner controleert onmiddellijk de contractuele conformiteit van de geleverde werken/diensten. Eventuele klachten moeten binnen 7 dagen na ontvangst van het werk/de dienst (levering) schriftelijk aan PRofiFLITZER GmbH worden meegedeeld. De tijdigheid van de melding van gebreken hangt af van de ontvangst van de schriftelijke verklaring door PRofiFLITZER GmbH. Indien de gebreken niet tijdig worden gemeld, wordt het werk/de dienst geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek tijdens de inspectie niet herkenbaar was.
 2. Voor zover het werk/de dienst een gebrek vertoont waarvoor PRofiFLITZER GmbH verantwoordelijk is, heeft PRofiFLITZER GmbH naar eigen goeddunken het recht om het gebrek te verhelpen of een vervangende levering te doen, maar slechts tot het bedrag van de waarde van de bestelling.
 3. De garantietermijn is 1 jaar. Deze termijn is een verjaringstermijn en geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van door een gebrek veroorzaakte gevolgschade, voor zover geen vorderingen uit onrechtmatige daad worden ingesteld.
 4. Schadeclaims van welke aard dan ook van de contractpartner zijn principieel uitgesloten. In het bijzonder is PRofiFLITZER GmbH niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële verliezen van de contractpartner. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid. Voorts is zij niet van toepassing indien de contractpartner aanspraken maakt op schadevergoeding wegens niet-nakoming wegens het ontbreken van een gegarandeerde eigenschap. Voor zover de aansprakelijkheid van PRofiFLITZER GmbH hierboven is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

 5. PRofiFLITZER GmbH is ook niet aansprakelijk voor opzettelijk of grof nalatig gedrag van derden die niet als plaatsvervanger betrokken zijn bij de uitvoering van de contractuele relatie.
 6. Na een verklaring van drukgereedheid door de contractpartner is PRofiFLITZER GmbH ontheven van elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de ingediende documenten en/of eventuele schade. Dit geldt ook wanneer de contractpartner op eigen initiatief correcties aanbrengt in artwork of soortgelijke documenten.
 7. PRofiFLITZER GmbH is niet verplicht reclameontwerpen wettelijk te laten toetsen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juridische onschadelijkheid van de reclame, in het bijzonder met betrekking tot het mededingingsrecht. Hetzelfde geldt voor de inschrijfbaarheid en de beschermbaarheid van modellen. De overname van aansprakelijkheid vereist een speciale schriftelijke overeenkomst met de contractuele partner.
§ 9 Aansprakelijkheid van de contractpartner

Alleen de contractpartner is aansprakelijk voor de rechtsgeldigheid van alle door hem verstrekte informatie, in het bijzonder met betrekking tot merken, modellen, auteursrechten en andere industriële eigendomsrechten. Indien vorderingen tegen PRofiFLITZER GmbH worden ingesteld wegens inbreuken op auteursrechten, handelsmerken, gedeponeerde modellen, octrooien of andere industriële eigendomsrechten als gevolg van de door de contractpartner verstrekte informatie, dient de contractpartner PRofiFLITZER GmbH te vrijwaren van alle vorderingen en PRofiFLITZER GmbH te vergoeden voor de geleden schade, inclusief de noodzakelijke juridische kosten.

§ 10 Overdracht van rechten, auteursrechten en naburige rechten, contractuele boete
 1. Alle auteursrechtelijke gebruiksrechten in verband met het door PRofiFLITZER GmbH geleverde werk worden door PRofiFLITZER GmbH alleen aan de contractant overgedragen binnen de grenzen van het doel van het contract, d.w.z. dat de omvang van het contract qua ruimte, tijd en inhoud niet groter mag zijn dan de omvang van het contract. Het gebruiksrecht en het soort gebruik dat in elk geval wordt verleend, worden bepaald door het specifieke doel van de overeenkomst, tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Gebruiksrechten op werken die aan het einde van het contract nog niet zijn betaald of, in geval van afrekening op provisiebasis, nog niet zijn gepubliceerd, blijven bij PRofiFLITZER GmbH, behoudens andere gemaakte afspraken. De exploitatie en/of het gebruik van de werken van PRofiFLITZER GmbH is alleen toegestaan indien PRofiFLITZER GmbH vooraf toestemming heeft gegeven en/of tussen de partijen vooraf een afzonderlijke vergoeding voor de verlengde verlening van het gebruiksrecht is overeengekomen. Auteursrechtelijk beschermde werken mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van PRofiFLITZER GmbH noch in het origineel noch in de reproductie worden gewijzigd. Dit geldt ook voor schetsen, ontwerpen, definitieve tekeningen, sjablonen, werktekeningen en elektronische opslagmedia (bestanden enz.). In geval van schending van deze bepaling heeft PRofiFLITZER GmbH het recht een contractuele boete van tweemaal de overeengekomen vergoeding te eisen. Indien een dergelijke vergoeding niet is overeengekomen, geldt de vergoeding die gebruikelijk is volgens de collectieve overeenkomst voor ontwerpdiensten STST/AGD (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

 3. Voorontwerpen, ontwerpen, schetsen, werktekeningen enz. blijven eigendom van PRofiFLITZER GmbH en moeten op verzoek binnen een redelijke termijn na voltooiing van de opdracht of oplevering van het werk worden teruggegeven. De contractpartner is aansprakelijk voor eventuele schade.
 4. PRofiFLITZER GmbH is niet verplicht op de computer aangemaakte bestanden of lay-outs aan de contractpartner te overhandigen. Indien de contractpartner wenst dat computergegevens e.d. worden overgedragen, wordt dit afzonderlijk overeengekomen en vergoed.

§ 11 Referentiereclame
 1. De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer toestemming om de opdrachtgever/het merk te noemen en stemt in met een vermelding van de samenwerking in het kader van referentiereclame. Deze machtiging geldt met name voor de onderstaande communicatiekanalen:

  – Nieuwsbrief
  – Persberichten
  – Websites www.profiflitzer.de en www.my-profiflitzer.de –
  Zakelijke platforms “Xing” en “Linked in

§ 12 Etikettering, proefexemplaren
 1. PRofiFLITZER GmbH heeft recht op tien proefexemplaren van alle gepubliceerde ontwerpen.
 2. PRofiFLITZER GmbH behoudt zich het recht voor om het door haar bestelde reclamemateriaal en de modellen te signeren, met name om op de te leveren werken de bedrijfsnaam, de copyrightvermelding en het adres overeenkomstig de opgegeven ruimte aan te brengen.
§ 13 Gegevensbescherming
 1. De cliënt en de betrokken derden – meestal handelspartners – moeten bij de behandeling van de verstrekte gegevens de gegevensbescherming in acht nemen, met name de sedertdien door het personeel verstrekte kaarten.
 2. De bekendmaking van gegevens aan niet-betrokken derden is verboden. Overtredingen worden aangegeven bij de politie of leiden tot een schadeclaim, afhankelijk van het bedrag van de veroorzaakte schade.
§ 14 Schriftelijke vorm, plaats van uitvoering, plaats van bevoegdheid, rechtskeuze
 1. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging is de plaats van uitvoering de zetel van PRofiFLITZER GmbH.

 2. Indien de contractant een handelaar is, is de bevoegde rechtbank de zetel van PRofiFLITZER GmbH. PRofiFLITZER GmbH heeft ook het recht de contractant aan te klagen in zijn bevoegde rechtbank.
 3. Op de zakelijke betrekkingen en alle rechtsverhoudingen tussen de contractpartner en PRofiFLITZER GmbH is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 4. Alle voorgaande Algemene Voorwaarden komen hierbij te vervallen.

 5. Indien afzonderlijke clausules van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van het overige deel of de overige clausules onverlet. Het ongeldige beding of het ongeldige deel van het beding wordt ten opzichte van de overeenkomstsluitende partijen vervangen door de rechtsgeldige bepaling die het doel van het ongeldige beding economisch het meest benadert.

De bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing indien de Algemene Voorwaarden onvolledig blijken te zijn.

Berlijn, 13 januari 2015